VÄLJ LOKALT2019-02-11T12:10:33+01:00

Kött från djur uppfödda på gräs
– för att det passar våra förhållanden

Livsmedelsproduktion måste alltid utgå ifrån de naturgivna förutsättningarna. Det är ingen slump att Jämtlands egen livsmedelsproduktion till större delen kommer från nötkreatur och får. Kort intensiv odlingssäsong, långa ljusa sommarnätter, god tillgång på vatten, milt inlandsklimat, och bördiga odlingsjordar har gett regionen goda förutsättningar att bedriva den sorts produktion vi har idag. En livsmedelsproduktion baserad på betande djur vars vinterfoder till övervägande del består av gräs i form av ensilage eller hö. 

 

Miljömässigt bra producerat kött

Att bedriva köttproduktion på det sätt som sker i Jämtland är bra ur miljöperspektiv på flera sätt. 
Djur uppfödda på bete, ensilage och hö bidrar till den biologiska mångfalden. Mularnas mångfald är ett begrepp som syftar till den ekosystemtjänst som djuren gör, betesdjur bidrar till att bibehålla fåglar och växter i odlingslandskapet. Betesdjuren är en förutsättning för att vi skall nå flera av de regionala miljömålen, såsom Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt-och djurliv
Betesdjuren hindrar också landskapet från att växa igen, är betydelsefullt inte bara för miljön och mångfaldens skull utan även för andra näringar. Det öppna odlingslandskapet är en viktig del i  Jämtlands attraktion som besöksmål
Sverige har den i särklass lägsta antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur inom EU. Det beror på att vi har en lång tradition av att jobba förebyggande med djurskydd och djurhälsa, friska djur behöver inte antibiotika. Det gäller självklart även Jämtlands djur.

 

Jämtlandsgården behövs!

Det kött som produceras i Jämtland kommer från friska djur som levt med god djuromsorg. Tillgången till ett regionalt slakteri, Jämtlandsgården, innebär att djuren inte behöver transporteras långt för slakt. Bolaget ägs till största delen av köttproducenter vilket gör att vi måste vara transparenta och lyhörda för leverantörernas krav på kvalitet.  Jämtlandsgården är dessutom godkänt som KRAV-slakteri för nötboskap vilket gör oss till ett bra val även för länets lantbrukare med ekologisk produktion.

 

Bruttoregionalprodukten, BRP

Jämtlandsgården bidrar också till den regionala ekonomin. När slakt och styckning sker utanför länet så innebär det att vi också flyttar förädlingskedjan och värdet som det ger, utanför Jämtland. Genom Jämtlandsgårdens förädling ökar köttets värde med ca 50–60 miljoner/år. Pengar som bidrar till bruttoregionalprodukten. 
Dessutom bidrar Jämtlandsgården till viktiga arbetstillfällen på landsbygden. Idag jobbar 10 personer på anläggningen i Hammerdal.

 

Det är klimatsmart att välja kött från Jämtlandsgården

Klimatpåverkan från köttkonsumtiondiskuteras ofta. Svenskt kött är klimateffektivt i jämförelse med både EU och världen. Att producera 1 kg kött ger utsläpp av växthusgaser motsvarande 66 kilo CO2–ekvivalenter per kilo rent kött som världsgenomsnitt. Motsvarande siffror för Sverige är 26 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent nötkött. 
I Jämtland är mjölk- och köttproduktion tätt sammankopplade. Mjölkkorna bidrar med ca 60 % av köttproduktionen, tjurkalvarna föds upp till slakt på gården eller säljs till slutuppfödning på annan gård. Alldeles särskilt miljösmart är det att vi slaktar mjölkkor sen de slutat producera mjölk vid 5-6 års ålder.

 

Återförsäljare

ICA Blå Center
ICA Odenhallen
ICA Valla
ICA Kvantum
ICA Maxi
ICA Traktören
ICA Krokom
ICA Svenstavik
ICA Brunflo 
ICA Nälden
ICA Undersåker
ICA Åre
ICA Sveg
ICA Simonsson
ICA Järpen
ICA Hammarstrand
ICA Bräcke
ICA Frösöhallen
ICA Hammerdal
ICA Bispgården

COOP Forum

Svensk Cater
(Restaurang & Storkök)

Djurmagazinet
(köttben från nöt & lamm till din hund)